Обща информация

Дистанционно обучение в Националния военен университет „Васил Левски” се въвежда през 2005 година. Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) на НВУ “Васил Левски” съществува като функционално обслужващо звено по смисъла на закона за висшето образование и  част от департамент “Чуждоезиково обучение” от  01.09.2005 г., с влизане в сила на щат на НВУ “В.Левски” Ф – 5512/01.09.2005 година. Центърът, съгласно Длъжностно разписание У-500, в сила от 01.06.2010 г. се обособява като самостоятелно обслужващо звено към Университета. В Центъра за дистанционно обучение се създава първична инфраструктура и софтуерна платформа за провеждане на следдипломна квалификация и езикови курсове в дистанционна  форма на обучение.

Опитът, придобит във формата за дистанционно обучение и използването на  системата за управление на обучението през периода 2005  -- 2011 г.,  създава главните предпоставки за разширяване образователния профил на дистанционното обучение в НВУ „Васил Левски”. Ползват се модули и курсове на английски език за самостоятелна подготовка - курсове и тестове, инсталирани на сървъра на ЦДО (http://dlcpro.nvu.bg).

През 2012 г. НВУ „Васил Левски” кандидатства по проектно предложение и се включи в Европейската програма „Развитие на човешките ресурси” с проект: „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” по схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, договор: № BG051PO001-4.3.04-0016 и бенефициент: Национален военен университет „Васил Левски”.