Проект № BG051PO001-4.3.04-0016

 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Проект № BG051PO001-4.3.04-0016
„Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
 
Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение
Процедура BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”
Договор № BG051PO001-4.3.04-0016
Наименование на проекта „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”
Стойност на проекта: 605 654,85 лв. получени като безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
На 29.10.2012 г. НВУ „Васил Левски” сключи договор с Министерство на образованието и науката за изпълнение на проект „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”.
Основната цел на проекта е свързана с налагане на дистанционната форма на обучение в НВУ „Васил Левски” като поле на иновации и разработка на висококачествен и достъпен образователен продукт базиран на информационните и комуникационни технологии. Основната цел на проекта кореспондира с конкретните цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като допринася за интегриране на дистанционната технология с обучението „през целия живот”, като основна характеристика на Европейската тенденция във висшето образование. 
Специфични цели:
• Разширяване на обхвата от електронни форми на дистанционно обучение за ефективно включване в учебния процес на лица, които живеят извън академичните градове;
• Модернизиране на съществуващия Център за дистанционно обучение към НВУ, който да бъде технологично осигурен и да поддържа ефективно управление на по-голям набор от програми за дистанционно обучение, и който да осъществява контрол при планиране и провеждане на дистанционно обучение;
• Развитие на капацитета на преподавателския, технически и академичен персонал в НВУ „Васил Левски” за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение;
• Генериране на учебно съдържание за 5 магистърски програми за дистанционно обучение, които включват пълен учебно-методически комплекс за 83 учебни дисциплини;
• Развитие и апробиране на краткосрочни квалификационни курсове с водещи предприятия от военната индустрия;
• Развитие на информационната и комуникационна инфраструктура на Центъра за дистанционно обучение и внедряване на нови приложения за подобряване на достъпа до дистанционно обучение.
Дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта са:
Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Дейност 2. Обучение на преподаватели, администратори и технически персонал в НВУ, които да прилагат електронни форми на обучение.
Дейност 3. Подобряване на материалната база, технологична и информационна структура на Център за дистанционно обучение в НВУ.
Дейност 4. Подобряване на вътрешната комуникационна система за предоставяне на дистанционно обучение.
Дейност 5. Разработване на учебни програми за електронни форми на дистанционно обучение в 5 магистърски програми на НВУ.
Дейност 6. Тестване на система за дистанционно обучение и провеждане на първи семестър за дистанционно обучение на студенти в пет магистърски програми.
Дейност 7. Разработване и апробиране на електронни модули за квалификационни курсове за дистанционно обучение с водещи компании от военната индустрия.
Дейност 8. Осигуряване на мерки за визуализация и публичност на проекта и популяризиране на новите програми за дистанционно обучение.
Дейност 9. Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта.
Като резултат от работата по проекта ще бъдат изпълнени следните задачи:
1. Разширяване на възможностите за дистанционно обучение за придобиване на образователна степен „магистър” в пет програми на Национален военен университет;
2. Разработени пет магистърски програми за електронни форми на дистанционно обучение в НВУ „Васил Левски” в следните направления: 3.7 –„Стопанска логистика”,  5.5 – „Авиационна техника и технологии”,  5.13 – „Индустриален мениджмънт”,  9.1 – „Национална и регионална сигурност” и „Административна и информационна сигурност”;
3. Модернизиран Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”, който да е технологично осигурен с необходимата информационна инфраструктура за предоставяне на качествени електронни услуги;
4. Създадени и оборудвани пет зали за достъп до дистанционно обучение в трите факултета на НВУ „Васил Левски” както следва:
- факултет „Общовойскови”, гр. Велико Търново - 3 зали в два учебни корпуса;
- факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен - 1 зала;
- факултет „Авиационен”, гр.  Долна Митрополия - 1 зала;
5. Разработени три електронни модула за квалификационни курсове за дистанционно обучение съвместно с водещи компании от военната индустрия;
6. 150 студенти, включени в курс за дистанционно обучение в пет магистърски програми към НВУ „Васил Левски” и преминали първи семестър;
7. Разработен и внедрен софтуер за мобилен достъп до информация за дистанционно обучение в Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”;
8. Обучени 55 преподаватели от НВУ за разработване на електронни форми на дистанционно обучение и за използване на информационни технологии за преподаване;
9. Като индиректен резултат от проекта е повишаването на капацитета на НВУ да предоставя качествена образователна услуга, чрез широко приложение на информационните и комуникационни технологии, които да отговарят на съвременните тенденции и форми за учене през целия живот.
 
Екип за управление на проекта:
Ръководител: полк. проф. д-р инж. Георги Камарашев <kamarashev@abv.bg>
Координатор: полк. доц. д-р Илиян Лилов <inl@abv.bg>
Технически сътрудник: ст. лейт. Евелина Кинова
Счетоводител: Росица Фидинска
Експерт тръжни процедури: Марияна Нешева