Проект № BG051PO001-4.3.04-0016

„Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”
ОП „Развитие на човешките ресурси”, Европейски социален фонд